คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพียงใด
มากที่สุด ( 39 )
48.75%
มาก ( 8 )
10.00%
ปานกลาง ( 1 )
1.25%
น้อย ( 32 )
40.00%