หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 

การพัฒนาอาชีพการผลิตและหาตลาด

การเพิ่มคุณค่า การผลิตทางการเกษตร

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมการประมง และเลี้ยงสัตว์

ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ส่งเสริมด้านการตลาด

ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน

สงเคราะห์และยกระดับสุขภาพชีวิตราษฎร

ส่งเสริมด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

ส่งเสริมด้านการศึกษา

ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ รางระบาย

พัฒนาไฟฟ้าส่องสว่าง

การผังเมือง
 
 

พัฒนาการเมือง

พัฒนาการปฏิบัติงานของ อบต. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหาร และการบริการประชาชน

ดำเนินการจัดสร้างสถานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคุ้มครองดูแลและการบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการสิ่งแวดล้อมให้พ้นจากมลภาวะ