หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 


นายกิตติพงษ์ วงศ์พระถาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน


นายมาโนช หมดมลทิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
 
 


ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น


นางวาสนา คำมีสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวชนัชชานันท์ อาริยสุธรรม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวอรวรรณ ห้วยหงษ์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสิรินทร์พร วงศ์สาสาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายทรงวุฒิ วงศ์รัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายประกาศิต สินทรัพย์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร