หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลทั่วไป

General
ข้อมูลหน่วยงาน

Organization
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
การศึกษาดูงาน

Study Visit
ท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์

Travel/Otop
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.taopon.go.th/proje... https://www.taopon.go.th/proje... เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeแผนแผนการดำเนินงาน
เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeแผนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.taopon.go.th/proje... https://www.taopon.go.th/proje... https://www.taopon.go.th/homeรายงานรายผลการปฏิบัติราชการประจำปี
เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeรายงานรายงานทางการเงิน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.taopon.go.th/proje... https://www.taopon.go.th/proje... เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeรายงานรายผลการปฏิบัติราชการประจำปี
เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeรายงานรายงานทางการเงิน
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.taopon.go.th/proje... เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeข้อมูลหน่วยงานคู่มือปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.taopon.go.th/proje... เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeข้อมูลหน่วยงานคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.taopon.go.th/proje... -เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeรายงานสถิติ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.taopon.go.th/proje... https://www.taopon.go.th/surve... เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeรายงานสถิติรายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565
-เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/homeประมวลผลการสำรวจเลือกรูปแบบการประมวลผลตาม ต้องการ
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... เว็บไซต์ อบต.เตาปูน https://www.taopon.go.th/home การเข้าถึงบริการ E-Service อยู่บนเว็บ อบต.เตาปูน หน้าหลักเลื่อนลงมาด้านล่าง
 
   1     (2)     3      4      5