หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
''อบต.พัฒนา ประชาสุขใจ
บริหารโปร่งใส ฉับไวบริการ''
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล
เตาปูน
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
เตาปูน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ผ้าไหมอัญชลี
วัดเตาปูน
วัดท่อสมาน
ศาสนสถานในตำบล
เตาปูน
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
1
2
3
4
5
 
นายณัฐพล ทองไหล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :
093-136-6249


 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์/โทรสาร :: 054-593-500 ยินดีให้บริการค่ะ


[ 24 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 278 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พร0023.4/ว1624 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว137 จัดสรรงบประมาณ ไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว1633 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีขอรับเงินสด ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว1629 แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไว้รัส โคโรนา 2019 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว1628 การสนับสนุนการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.2/ว1635 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.2/ว1631 ครุสภาเปิดบริการให้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภทผ่านระบบ e-Service [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.2/ว1623 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว136 1-แจ้งสำรวจการดำเนินงานโครงการงบกลาง [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว136 2-แจ้งสำรวจการดำเนินงานโครงการงบกลาง [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว1609 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน ฉบับที่ 2 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว135 เร่งรัดการบันทึกข้อมูล ความคืบหน้าเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว1589 การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.1/ว134 สถ.แจ้งเลื่อนโครงการอบรม [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.1/ว133 แจ้งยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรม 4 หลักสูตร [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว51 จัดส่งหนังสือ 3RS และหนังสือสรุปรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี2562 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.1/ว132 แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว1545 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปรงบประมาณ 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว1543 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]   
มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 3/2563  [ 25 มี.ค. 2563 ]   
 
 
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1015  [ 30 มี.ค. 2563 ]
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1792  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1010  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1007  [ 30 มี.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อมูล ก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1008  [ 30 มี.ค. 2563 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/ กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.2/ว1006  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4937-4948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4746-4821 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4670-4745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/5025-5100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/4949-5024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/4857-4934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว989  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
ทต.ช่อแฮ รับมอบหน้ากากผ้าป้องกันโควิด ๑๙ และใบประกาศฯให้กับจิตอาสา [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ เทศบาลตำบลช่อแฮ ขอขอบคุณจิตอาสา จิตสาธารณะ ร่วมเย็บหน้ากากผ้า [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำห [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ช่อแฮ พรก.ฉุกเฉินไวรัสโคโลน่า ๒๐๑๙ [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ข้อกำหนดไวรัสโคโลนา ๒๐๑๘ [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.วังหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ Big Cleaning [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่คำมี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)เพื่ [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ เทศบาลตำบลช่อแฮ Big Cleaning Day สู้โควิด๑๙ [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาอบต.วังหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านปิน อบต.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ม.10 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมประตูงานป้องกันโดยวิธีเฉพาะจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
   
โควิด-19: อาการวันต่อวัน สงสัยว่าติดเชื้อต้องทำยังไง รักษายังไง? (1 เม.ย. 2563)    อ่าน 7  ตอบ 1  
สมัคร GOLDENSLOT 300 รับฟรีเครดิต 50 บาท (31 มี.ค. 2563)    อ่าน 3  ตอบ 0  
สมัคร Gclub สมัครสมาชิกครั้งแรก300 บาท รับฟรีโบนัสรวมกว่า 200 % (31 มี.ค. 2563)    อ่าน 1  ตอบ 0  
     
 

อัญชลีผ้าไหมไทย

เกาะแมลงปอ
 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพียงใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10