หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
''อบต.พัฒนา ประชาสุขใจ
บริหารโปร่งใส ฉับไวบริการ''
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล
เตาปูน
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
เตาปูน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ผ้าไหมอัญชลี
วัดเตาปูน
วัดท่อสมาน
ศาสนสถานในตำบล
เตาปูน
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
1
2
3
4
5
 
นายณัฐพล ทองไหล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :
093-136-6249


 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์/โทรสาร :: 054-593-500 ยินดีให้บริการค่ะ


[ 24 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 293 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พร0023.4/ว2745 การมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.4/ว2737 การเตรียมความพร้อมของงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว2746 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่ อปท. [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว2743 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว215 โปรแกรม CUCEM-K version 3.0 [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.3/168 แจ้ง เทศบาลเมืองแพร่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เกี่ยวข้องฯ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
พร0023.5/ว214 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 29 พ.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว2650 การตรวจสอบการดำนินงานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับปฐมวัย [ 29 พ.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว2649 1-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 29 พ.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว2649 2-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 29 พ.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว2649 3-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 29 พ.ค. 2563 ]     
พร0023.1/ว2639 1-การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงระบบอินโฟ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
พร0023.1/ว2639 2-การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงระบบอินโฟ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
พร0023.5/ว213 จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.5/ว2612 แจ้งรายชื้อผู้ทิ้งงาน [ 28 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว2627 แนวทางเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 28 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว2599 การติดตามการดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัลสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 [ 27 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว6245 ซักซ้อมแนวทางการนำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับเงินจัดสรรตามจำนวนเงินนอกงบประมาณที่กำหนดในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 27 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว2598 รายงานสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดแพร่ [ 27 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.2/ว2601 1-ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 พ.ค. 2563 ]   
 
 
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
เร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสังกัด ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.บ้านกลาง [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว จังหวัดแพร่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ เคารพธงชาติ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิืรับเงินอุดหนุนเพื่อ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยอ้อ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการกปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยอ้อ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ซอย 18 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.สวนเขื่อน ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย 16 ส.ค.62 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.สวนเขื่อน ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย 2 มี.ค.63 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ยางหลวง หมู่ที่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.นาพูน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนา [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.นาพูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.นาพูน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินต้านโรคไวรัส COVID - [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.นาพูน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินต้านโรคไวรัส COVID - [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ช่อแฮ ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 16/2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
   
ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (27 พ.ค. 2563)    อ่าน 12202  ตอบ 65  
เรียนขายของออนไลน์ตัวต่อตัว 0819775530 หลักสูตรปฏิบัติแบบจับมือทำละเ * * * ยดทุกขั้นต (22 เม.ย. 2563)    อ่าน 8  ตอบ 0  
คลัง (31 ม.ค. 2563)    อ่าน 51  ตอบ 0  
     
 

อัญชลีผ้าไหมไทย

เกาะแมลงปอ
 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพียงใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10